Regulamin konkursu mikołajkowego

Postanowienia Ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs L’Ame de Femme, zwany dalej „Konkursem”.
2.    Organizatorem Konkursu jest P and V Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kard. A. Kakowskiego  14/33, 04-042 Warszawa.
3.    Sponsorem nagród w konkursie jest: P and V Sp. Z o.o.
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy są fanami strony L’Ame de Femme (https://www.facebook.com/lamedefemme) i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.
5.    Konkurs trwa od 6.12.2017r. od godz. 9:00 do 15.12.2017r. godz. 23:59.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.
Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

Uczestnicy Konkursu

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w czasie trwania konkursu są fanami strony L’Ame de Femme oraz wypełnią zadanie konkursowe.
2.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa), a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3.    Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz kolejnych działań marketingowych, związanych wyłącznie ze stroną L’Ame de Femme.

Zasady i przebieg konkursu:

1.    Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).
2.    Uczestnik biorący udział w konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3.    Każdy Uczestnik będący fanem strony L’Ame de Femme na Facebooku, wypełniając zadanie konkursowe (umieszczając komentarz pod postem konkursowym) bierze udział w konkursie i ma szansę na nagrodę. Każdy Uczestnik może dodać jeden komentarz.
4.    Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli praca użytkownika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się.
5.    O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani dnia 16.12.2017 r. w wiadomości prywatnej na Facebooku.
6.    Aby przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu i z zadaniem konkursowym na stronie (https://www.facebook.com/lamedefemme).
  •    Wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Napisz, komu i dlaczego chcesz sprezentować voucher o wartości 600zł na zakupy kolekcji L’AF” wraz z krótkim (max. 10 zdań) uzasadnieniem.
  7.    Prace niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.
  8.    Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

  Nagrody

  1.    Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 600zł brutto na zakupy kolekcji L’Ame de Femme do zrealizowania w sklepie www.eyeforfashion.pl.
  2.    Nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).
  3.    Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną
  4.    Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
  5.    Podanie przez Uczestnika konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 14 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.
  6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
  7.    Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

  Postanowienia Końcowe

  1.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Osoba biorąca udział w konkursie może w dowolnym momencie zażądać od Organizatora zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z bazy Organizatora.
  2.    W przypadku naruszenia Regulaminu osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
  3.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4.    Zgłoszenie swojej pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
  5.    Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.